ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΦΙ125 ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗΝ Χ.ΤΣΙΤΣΙΟΥ

Marcus Porcius Cato (Censorius, 234-149 π.Χ.) De agri cultura  Praef.-4 “              “              “              “              “              2.1-4 “              “              “              … Περισσότερα